Komornik sądowy
Marzena Syrocka

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.
( Ustawa z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych)

Zadania Komornika Sądowego​

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.
 
Dz.U.2018.1309
 

Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Na zlecenie sądu osobiste doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

Na wniosek organizatora licytacji sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Narzędzia Kancelarii

Kancelaria korzysta z najnowszych systemów teleinformatyczny oraz stale aktualizowanego i ulepszanego oprogramowania. Zgodnie z treścią art. 761 kpc komornik może zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. 
 
Dz.U.2018.1309
 

Środowisko pracy dla kancelarii komorniczych. Wszystkie postępowania prowadzone są w formie elektronicznej.

Monitor Postępowania Egzekucyjnego wyświetla on-line wierzycielom w przystępny sposób informacje o prowadzonych postępowaniach wraz z dostępem do dokumentów.

Ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.

Kancelaria obsługuje elektroniczne postępowania upominawcze.

Elektroniczna komunikacja z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znacznie skraca czas oczekiwania na informację o dłużniku ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

ZUS-PUE udostępnia dane zapisane na kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków i zapytań.

Elektroniczna komunikacja z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znacznie skraca czas oczekiwania na informację o dłużniku ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy komornikiem, a bankami m.in. do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową oraz wykonywania zajęć elektronicznych. Pozwala na znaczne usprawnienie prowadzonego przez banki czasochłonnego procesu realizacji zapytań i zajęć, który wcześniej odbywał się w formie papierowej.

Elektroniczne Księgi Wieczyste to system umożliwiający korzystanie z ksiąg wieczystych przez Internet. Wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości składane są elektronicznie

Rozszerzony dostęp do elektronicznego rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zsychnronizowany z systemem KOM-SQL.

Profesjonalna platforma dla prawników, która zapewnia dostęp do kompletnej, aktualizowanej bazy prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. IPG zawierają informacje na temat firm zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Główny Urząd Statystyczny – centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego

Aktywny dostęp do bazy danych PESEL prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji

Zapraszamy do kontaktu​

Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.